มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ------------------------------------Power by Google.com
 
    สารบัญสาขาการอุดมศึกษา
ประวัติ/ความเป็นมา
คณาจารย์
หลักสูตรที่เปิดสอน
ประมวลรายวิชา
ผลงานของคณาจารย์
กิจกรรมทางวิชาการ
ข้อมูลนิสิตปัจจุบัน / ศิษย์เก่า

ปริญญานิพนธ์ของนิสิต

ติดต่อสาขาวิชาการอุดมศึกษา
 
หน้าแรก I ผลงานของคณาจารย์

อาจารย์ ดร.สุวพร  ตั้งสมวรพงษ์
บทความ/งานแปล/หนังสือ
งานวิจัย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุชาดา  สุธรรมรักษ์

บทความ/งานแปล/หนังสือ

งานวิจัย

อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  สกุลคู
บทความ/งานแปล

งานวิจัย
อาจารย์ ดร.อรรณพ  โพธิสุข

1. ตลาดแรงงานในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. คิว ซี กับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา
4. มหาวิทยาลัยเอกชน : คลีนิครักษาโรคอุดมศึกษา
5. การพัฒนานิสิตนักศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ (พ.ศ.2542)
6. การพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.2545)
7. ศิลปวัฒนธรรมสำคัญไฉน (พ.ศ.2546)
8. ความมุ่งมาดที่จะพัฒนาการอุดมศึกษาให้ยั่งยืน (พ.ศ.2549)
9. การบริหารกิจการนิสิต
10. การอุดมศึกษาเปรียบเทียบ


1. เป้าหมายและรูปแบบการพัฒนาองค์กร สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (วิจัยร่วมกับ ผศ.ดร. วิจิตร สินสิริ รศ.ดร. วิจิตร วรุตบางกูร รศ.ดร. ประชุม รอดประเสริฐ)
2. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2543)
3. การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่นในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม การศึกษา และเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดนครนายก (วิจัยร่วมกับ
รศ.ดร. วินัย วีระวัฒนานนท์) (พ.ศ. 2544)
4. การประเมินผลหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังดำเนินการ)
5. ผลการวิเคราะห์และข้อแก้ไขการเขียนบทคัดย่อปริญญานิพนธ์เป็น
ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (วิจัยร่วมกับ รศ.ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์) (กำลังดำเนินการ)
6. การพัฒนาการรู้หนังสือของสตรีไม่รู้หนังสือในประเทศไทย
(วิจัยร่วมกับ รศ.ดร. เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์) (กำลังดำเนินการ)


1. สุชาดา สุธรรมรักษ์. (2531). ทฤษฏีการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน.
2. สุชาดา สุธรรมรักษ์. (2531). เอกสารประกอบการสอนวิชา จต 101 จิตวิทยาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน.

1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลประเภทที่มีตัวแปรแฝง (พ.ศ.2545)
2. การพัฒนาพลังปัญญาของเยาวชนไทยโดยผ่านครอบครัว
(เป็นนักวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ )(พ.ศ.2548)
3. พัฒนาการและแนวโน้มของการจัดการศึกษาสาขาวิชาการอุดมศึกษา ในประเทศไทย    (กำลังดำเนินการ)


1. นักอุดมศึกษาคือใคร
2. การอุดมศึกษากับศิลปวัฒนธรรม
3. วิสัยทัศน์ทางการอุดมศึกษาของไทย
4. ปัญหาการเรียนวิชาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร1. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพทางการวิจัย และปัญหาการเรียน
วิชาวิธีการวิจัย ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (พ.ศ.2539)
2. ความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และค่านิยม
ทางการเมืองของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2543)
3. อิทธิพลของประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2545)
4. คุณลักษณะความนิยมไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2552)
5. สมรรถนะด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยในการทำวิจัยของนิสิต
ปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังดำเนินการ)