กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 30 กันยายน 2550

Files:
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565)

Date 2014-11-14 Filesize 1.35 MB Download 450แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 กำหนด 4 ยุทธศาสตร์สำหรับ 5 ปี คือ พ.ศ. 2555 - 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนำองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม
กลยุทธ์ 1.1 กำหนดคุณค่าและสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของอุดมศึกษาไทย
กลยุทธ์ 1.2 บริหารอุดมศึกษา โดยยึดเป้าหมายอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 1.3 สร้างระบบการประเมินศักยภาพ และพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรรมการสภาของสถาบันอุดมศึกษา
กลยุทธ์ 1.4 สร้างระบบการปิดและยุบรวม หลักสูตร/ คณะวิชา / มหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 1.5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา
กลยุทธ์ 1.6 ต่อยอดสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำระดับโลก
กลยุทธ์ 1.7 ยกระดับอุดมศึกษาไทยให้มีบทบาทสูงในประชาคมอุดมศึกษาอาเซียนโดยเฉพาะด้าน Higher Education Manpower Mobilization
กลยุทธ์ 1.8 สร้างระบบและกลไกเพื่อรองรับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งกับหน่วยงาน ภาคการผลิตในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
กลยุทธ์ 1.9 พัฒนาโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์
กลยุทธ์ 2.1 เพิ่มปริมาณอาจารย์ให้ตรงตามความต้องการในการผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งในการทำวิจัย
กลยุทธ์ 2.4 ปฏิรูประบบค่าตอบแทนอาจารย์
กลยุทธ์ 2.5 พัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบการเข้าศึกษา การเรียนรู้ และการสำเร็จการศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลายตอบสนองในทุกกลุ่มวัย
กลยุทธ์ 3.2 ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ให้ได้รับการรับรองในระดับอาเซียนและระดับโลก
กลยุทธ์ 3.3 สร้างระบบและกลไก เพื่อจัดสอบใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุกหลักสูตร
กลยุทธ์ 3.4 ปรับปรุงระบบติดตาม และประเมินบัณฑิตรวมทั้งพัฒนาบัณฑิตหลังเข้าสู่ตลาดงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฎิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ 4.1 วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ
กลยุทธ์ 4.2 จัดทำแผนกลยุทธ์การเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
กลยุทธ์ 4.3 จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาโดยคำนึงถึงความต้องการกำลังคนของประเทศ
กลยุทธ์ 4.4 กำกับ ติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม (utilization management) ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 Version:2555-2559

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559

Date 2014-09-15 System  Windows Filesize 1.94 MB Download 128

มองการศึกษาโลกในปี 2556 ที่ผ่านมา (World Education at a Glance)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม 2557 (จำนวน 8 หน้า)

รายงานการศึกษา Education at a Glance ขององค์การเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Cooperation Development – OECD) ในปี 2556 เปิดเผยว่าภาพรวมทั่วโลกประชากรที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นมีจำนวนมากขึ้น ทำให้มีคุณลักษณะหรือคุณวุฒิที่ดีขึ้น โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงนี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

อัตราการสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 สตรีได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา เยาวชนอายุ 15 – 19 ปีที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา โดยเฉลี่ยร้อยละ 2.7 ไม่มีงานทำและร้อยละ 5.8 อยู่เฉยๆ ผู้ที่มีการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมปลายไม่ได้รับการจ้างงานในตลาดแรงงาน ทำให้แนวโน้มของสังคมโดยทั่วไปต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายเป็นอย่างน้อย

ต้องลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่ 

การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑

หนังสือ “การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑” นี้เป็นคำตอบหนึ่งที่มิใช่คำตอบเดียวในการสร้างคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอนผู้เขียนเป็นแพทย์ เป็นครูแพทย์ นักวิจัย นักอ่านและนักเล่าเรื่อง จากการที่ท่านเป็นนักจัดการความรู้ ท่านจึงสามารถเก็บสาระที่มีความสำคัญทางการศึกษา เขียนบันทึกลงสื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอาจารย์ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง หนังสือเล่มนี้อธิบายว่าทักษะที่จำเป็นสำหรับคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ นั้นคืออะไรบ้างครูต้องจัดการเรียนการสอนอย่างไรศิษย์จึงจะเรียนรู้เต็มตามศักยภาพการสร้างเสริมแรงบันดาลใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้เปิดโลกกว้างของการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยยกตัวอย่าง “ครูสอนดีและการสอนดี” ในต่างประเทศนำเสนออย่างง่ายๆ น่าสนใจ เขียนด้วยข้อความสั้นๆ กระชับได้สาระชัดเจน จัดได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นอารัมภกถาที่เกริ่นนำเข้าสู่เล่มที่ ๒ ชื่อว่า “การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร”

การอ่านหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์มากถ้าผู้อ่านได้มากกว่าการท่องคาถา ทักษะ 3Rs + 8Cs + 2Ls และ Learning by doing ถ้าผู้อ่านเกิดแรงบันดาลใจว่า สามารถเปลี่ยน “แนวคิดติดยึด(mindset)” ที่เคยฝังแน่นอยู่ แล้วลงมือทดลองทำในสถานการณ์จริงของตน มีคำหลายคำใน ๘ บทของหนังสือเล่มนี้ ที่ครูสามารถเลือกหยิบมาออกแบบกระบวนการการเรียนการสอนให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ทักษะชีวิตและการทำงาน การรู้เท่าทันสื่อ การฝึกวินัยในตนเองการตั้งคำถามและการค้นหาคำตอบ กลับทางห้องเรียน (เรียนวิชาที่บ้าน - ทำการบ้านที่โรงเรียน) สอนน้อยเรียนมาก การพัฒนาด้านนอกตนและในตน ฯลฯ เมื่อครูลงมือปฏิบัติจะพบอุปสรรค เมื่อพบอุปสรรคย่อมหาทางแก้ไข และหากัลยาณมิตร คิด ทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกว่างานจะสำเร็จได้เห็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ของเรา งานครูจึงไม่ใช่งานที่ซํ้าซากจำเจ มีความใหม่และสดอยู่เสมอ

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2556


ดาวน์โหลด 

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) โดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา ได้ทำการศึกษา สังเคราะห์เอกสาร รายงานผลการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง รวม 13 ครั้ง รวมทั้งจัดสัมมนาระดมความคิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมกลุ่มสนทนา (Focus group) รวม 3 ครั้ง

ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN :


บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมา
การดำเนินงาน
ผลการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด
เจตนารมณ์ของแผน
วัตถุประสงค์ของแผน
หลักการของแผน
เงื่อนไขเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
บทที่ 2 สภาวการณ์และแนวโน้มบริบทสังคมโลกและสังคมไทยที่มีผลต่อการศึกษา
ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ และลักษณะการผลิตและบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านประชากร
บทที่ 3 ผลการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา
บทที่ 4 ปัญหาการดำเนินงานและประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนา
บทที่ 5 วัตถุประสงค์ แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงาน
บทที่ 6 การบริหารแผนสู่การปฎิบัติ
หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
เป้าหมายการนำแผนสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
แผนงานรีบด่วนระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554)
แผนงานระยะหลัง (พ.ศ. 2555-2559)
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การสร้างกลไกหลักเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ
จุดเริ่มต้น
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
คำสั่งสภาการศึกษาที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
คำสั่งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษาที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552-2559

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 

License Creative Commons Date 2014-09-13 System  See description Filesize 2.34 MB Download 6273

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า


หมายเหตุ; ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 
หากต้องการใช้งานจากภายนอก โปรดศึกษาวิธี การเชื่อมต่อนอกเครือข่าย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

594661
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
86
95
342
593785
1853
2204
594661

Your IP: 3.81.73.233
Server Time: 2019-07-24 01:36:55