เทคนิคการวิจัยและการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล

ขอเชิญนิสิต บุคคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการวิจัยและการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผล (LISREL) รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 ณ อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญในด้านการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ และผู้นำในทำงานวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ จึงเห็น สมควรจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกาใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และแปลผลข้อมูลในเรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสันโดยใช้โปรแกรม LISREL เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการวิจัยทังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแก่บุคคลภายนอกผู้สนใจทั่วไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเลือกใช้ข้อมูลวิจัยและสถิติให้เหมาะสม และได้ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเรื่อง โมเดลสมการโครงสร้างเชิงสันโดยใช้โปรแกรม LISREL รวมทั้งสามารถแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ครู-อาจารย์ นักบริหาร และนักวิชาการที่ทำงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในภาครัฐและเอกชน การเปิดสอนในแต่ละหลักสูตรต้องมีจำนวนผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาละ 15 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 คน

เวลาและสถานที่
เวลา : วันที 5-7 กันยายน 2557
สถานที : ห้องเรียนรวม ชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ถนน สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ใกล้รถไฟใต้ดิน: สถานีเพชรบุรี)

*หมายเหตุ: ฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมต้องนำ Notebook มาด้วยตนเอง โดยทางสถาบันฯ จะเตรียมโปรแกรม LISREL Version 9 for Students ไว้ให้พร้อมกับไฟล์ที่จะใช้วิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://sites.google.com/a/g.swu.ac.th/lisrel-training/

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า


หมายเหตุ; ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 
หากต้องการใช้งานจากภายนอก โปรดศึกษาวิธี การเชื่อมต่อนอกเครือข่าย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

677057
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
83
563
676049
307
2441
677057

Your IP: 54.80.173.217
Server Time: 2021-12-04 07:35:21