แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) โดยคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา ได้ทำการศึกษา สังเคราะห์เอกสาร รายงานผลการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทำ (ร่าง) แผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง รวม 13 ครั้ง รวมทั้งจัดสัมมนาระดมความคิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมกลุ่มสนทนา (Focus group) รวม 3 ครั้ง

ปีที่พิมพ์ : 2553
ISBN :


บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมา
การดำเนินงาน
ผลการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา
ปรัชญาหลักและกรอบแนวคิด
เจตนารมณ์ของแผน
วัตถุประสงค์ของแผน
หลักการของแผน
เงื่อนไขเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
บทที่ 2 สภาวการณ์และแนวโน้มบริบทสังคมโลกและสังคมไทยที่มีผลต่อการศึกษา
ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ และลักษณะการผลิตและบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านประชากร
บทที่ 3 ผลการพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา
บทที่ 4 ปัญหาการดำเนินงานและประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนา
บทที่ 5 วัตถุประสงค์ แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงาน
บทที่ 6 การบริหารแผนสู่การปฎิบัติ
หลักการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
เป้าหมายการนำแผนสู่การปฏิบัติ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
แผนงานรีบด่วนระยะแรก (พ.ศ. 2552-2554)
แผนงานระยะหลัง (พ.ศ. 2555-2559)
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
การสร้างกลไกหลักเพื่อขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ
จุดเริ่มต้น
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
คำสั่งสภาการศึกษาที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
คำสั่งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษาที่ 1/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการศึกษาชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)

Files:
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552-2559

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 

License Creative Commons Date 2014-09-13 System  See description Filesize 2.34 MB Download 7415

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า


หมายเหตุ; ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 
หากต้องการใช้งานจากภายนอก โปรดศึกษาวิธี การเชื่อมต่อนอกเครือข่าย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

676517
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
23
51
468
675176
2208
2477
676517

Your IP: 34.207.247.69
Server Time: 2021-11-28 02:36:34