อาจารย์ ดร.จารุวรรณ สกุลคู

 
ชื่อ – ชื่อสกุล  นางจารุวรรณ สกุลคู
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชา

 

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

: กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: กศ.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: Ph.D. (Higher Education Administration) มหาวิทยาลัย University of North Texas, USA.

ผลงานทางวิชาการ

 
บทความ/งานแปล
1. นักอุดมศึกษาคือใคร 
2. การอุดมศึกษากับศิลปวัฒนธรรม 
3. วิสัยทัศน์ทางการอุดมศึกษาของไทย 
4. ปัญหาการเรียนวิชาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนิสิตมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 

 

งานวิจัย 1. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพทางการวิจัย และปัญหาการเรียนวิชาวิธีการวิจัย ทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (พ.ศ.2539)
2. ความรู้ความเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และค่านิยมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.2543)
3. อิทธิพลของประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2545)
4. คุณลักษณะความนิยมไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2552)
5. สมรรถนะด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัยในการทำวิจัยของนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์ตามหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กำลังดำเนินการ)
   
 

ประสบการณ์การสอน (ทั้งที่มีอยู่แล้วและมีในหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่)
ระดับปริญญาโท
1. จิต 515 พฤติกรรมองค์กร
2. อษ 641 การบริหารบุคคลในระดับอุดมศึกษา
3. อษ 662 สัมมนาปัญหาและการวิจัยในระดับอุดมศึกษา
4. อษ 671 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
5. วิจัย 811 เทคนิคและปฏิบัติการวิจัยแบบสำรวจ
6. วิจัย 751 การวางแผนและวิเคราะห์การทดลอง
7. สถิติ 752 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย
8. อษ 832 สัมมนาการบริหารบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
9. อษ 838 สัมมนาปัญหาและการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการและดำเนินงานสถาบันอุดมศึกษา

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า


หมายเหตุ; ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 
หากต้องการใช้งานจากภายนอก โปรดศึกษาวิธี การเชื่อมต่อนอกเครือข่าย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

676511
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
51
462
675176
2202
2477
676511

Your IP: 34.207.247.69
Server Time: 2021-11-28 02:05:13