อาจารย์ ดร.จตุพล ยงศร

 
ชื่อ – ชื่อสกุล  นายจตุพล ยงศร
ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ (หัวหน้าสาขาวิชาการอุดมศึกษา ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน)

วุฒิการศึกษาและสาขาวิชา

 

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

: กศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
: กศ.ม. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
: กศ.ด. (การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานทางวิชาการ

 
บทความ/งานแปล

1. Chatupol Yongsorn, Sountaree Rattapasakorn and Prapasri Prompakrai. (2009, November). “Bangkok University’s Implementation Plans Based on the Educational Quality Assurance Systems: In Pursuit of Becoming a Creative University,” ASAIHL-THAILAND JOURNAL. 12(2). Pages 79 – 93.
2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ในด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา. เสนอในประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา” (The National Conference on Weaving Morality and Ethics into Higher Education Teaching) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 ชั้น 9 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต. หน้า 283 – 288.
3. การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรของฟายเดลตาแคปปาในด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษา. เสนอในประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมระดับอุดมศึกษา” (The National Conference on Weaving Morality and Ethics into Higher Education Teaching) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 ชั้น 9 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต. หน้า 11 – 17.
4. จตุพล ยงศร และ สุนทรี รัตภาสกร. (2553). การขับเคลื่อนคณะวิชาและหน่วยงานเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่มหาวิทยาลัย(Best Practices) โดยใช้กลไกการมอบรางวัลแห่งคุณภาพของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ.เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปี 2553 เรื่อง “นักศึกษาคือ หัวใจของมหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ สู่คนดีที่รับผิดชอบต่อสังคม” ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ. หน้า 128 – 134.
5. จตุพล ยงศร. (2553). “การศึกษาแนวโน้มการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน,” BU Academic Review. ฉบับที่ 6 ในโอกาสฉลองครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หน้า 89 – 100.
6. จตุพล ยงศร. (2554, มกราคม – มิถุนายน). “การศึกษานโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียนโดยใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงสหวิทยาการของจอร์ช เบอร์เรเดย์,” วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University Journal). 24(1). หน้า 43 – 58.
7. จตุพล ยงศร และคนอื่นๆ. (2554, เมษายน – มิถุนายน). “องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนนายเรืออากาศ,” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Journal of Education: Mahasarakham University). 5(2). หน้า 7 – 17.
8. การศึกษาความสัมพันธ์ของความเครียดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา LB213 ความรู้เบื้องต้นทางมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยไทยกับความรับผิดชอบต่อสังคม” (The National Conference on Contribution of Thai Universities to Social Responsibility) ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต. หน้า 135 – 142.
9. จตุพล ยงศร ระติกรณ์ นิยมะจันทร์ และ สุนทรี รัตภาสกร. ผลจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยไทยกับความรับผิดชอบต่อสังคม” (The National Conference on Contribution of Thai Universities to Social Responsibility) ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต. หน้า 228 – 233.
10. จตุพล ยงศร และ สุนทรี รัตภาสกร. (2554, กรกฎาคม – กันยายน). “ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ,” นักบริหาร. 31 (3). หน้า 208 – 212.


   
   
   
 

 

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า


หมายเหตุ; ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 
หากต้องการใช้งานจากภายนอก โปรดศึกษาวิธี การเชื่อมต่อนอกเครือข่าย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

676524
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
51
475
675176
2215
2477
676524

Your IP: 34.207.247.69
Server Time: 2021-11-28 03:10:17