ประวัติความเป็นมา

แผนกวิชาการอุดมศึกษา เป็นแผนกวิชาที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาอุดมศึกษาและการฝึกหัดครู เมื่อปี พ.ศ. 2504 ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒยังเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยได้รับความ ช่วยเหลือจากคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา การจัดทำหลัก สูตรและเตรียมงานการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ควบคุมโดย “คณะกรรมการควบคุมการศึกษาในระดับปริญญาชั้นสูง” ซึ่งมีอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา เป็นประธาน 


    การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในเวลานั้น แบ่งกลุ่มวิชาทางการศึกษาเป็น 3 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการมัธยมศึกษา และสาขาวิชาการอุดมศึกษาและ การฝึกหัดครูโดยนิสิตจะต้องเรียนวิชาเอกหรือวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในคณะวิชาต่าง ๆ วิชาใดวิชาหนึ่งอีก 1 วิชา เช่น วิชาเอกการแนะแนว วิชาเอกประวัติศาสตร์ วิชา เอกบรรณารักษศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์หรือวิชาการวัดผลการศึกษา ฯลฯ เป็นต้น

    การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสมัยนั้นจึงเปรียบเสมือนกับเป็นวิชา เอกระหว่างวิชาเอกทางการศึกษา (การประถมศึกษา การมัธยมศึกษา และการอุดมศึกษา และการฝึกหัดครู) กับวิชาเอกวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้นำไปใช้สอนใน โรงเรียนและสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ ได้ จนกระทั่งเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการ ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2517 และมีพระราชบัญญัติกำหนดให้บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วน ราชการของมหาวิทยาลัย จึงได้แต่งตั้งกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นตามพระราชบัญญัติ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2519

    ในส่วนสถานที่ตั้งของแผนกวิชาการอุดมศึกษา ในระยะเริ่มแรก แผนกวิชาการอุดมศึกษามิได้มีสถานที่ตั้งแน่นอนและไม่มีอาจารย์ประจำแผนกวิชาโดยเฉพาะ จนในปี พ.ศ. 2517ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร สินสิริ ได้ย้ายโอนมาจากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคิดริเริ่มจัดตั้งแผนกวิชาการอุดมศึกษาให้เป็นที่มั่นคงยิ่งขึ้น โดยได้รวบรวมเอกสาร ตำราที่เกี่ยวกับสาขาวิชาการอุดมศึกษาให้อยู่รวมกันเป็นสัดส่วน สำหรับให้นิสิตได้ใช้ศึกษาค้นคว้าได้สะดวกและกั้นพื้นที่ระเบียงหน้าบันไดตึก 9 ชั้น 5จัดวางโต๊ะประชุมขนาดเล็กสำหรับเป็นที่เรียน ที่ทำงาน และสถานที่พบปะกันระหว่างครูอาจารย์และนิสิต ส่วนโต๊ะทำงานของอาจารย์ในแผนกวิชายังคง กระจัดกระจายอยู่ตามห้องพักอาจารย์ที่มีอยู่เดิมที่ตึก 9 ตึก 12 และตึก 3แต่ในปัจจุบันมีที่ทำการอยู่ที่ อาคาร 14 ชั้น 3

ปรัชญาของสาขาวิชาการอุดมศึกษา
“อุดมศึกษาพัฒนาศึกษิต”

ปณิธาน
สาขาวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังปรัชญาและปณิธาน ดังนี้

“มุ่งหวังสร้างสรรค์บัณฑิต  เป็นศึกษิตได้อย่างภูมิฐาน
ภูมิรู้ ภูมิธรรม ตระการ        เชี่ยวชาญเลิศล้ำนำคน
มานะบากบั่นมั่นใจ          หนักเบาแค่ไหนไม่บ่น

องอาจแกล้วกล้าอดทน    ฝึกตนเลื่องชื่อลือไกล
นี่คือ อุดมศึกษา            ปัญญาความคิดยิ่งใหญ่

บุกเบิกวิทยาเรื่อยไป      ริเริ่มสิ่งใหม่พัฒนา...........”

วัตถุประสงค์
มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและความรู้ความสามารถในวิชาชีพและเป็นผู้นำทางการอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ


อ่านประวัติสาขาวิชาการอุดมศึกษาโดยละเอียด

Files:
ประวัติความเป็นมาสาขาวิชาการอุดมศึกษา Version:2557

ประวัติความเป็นมาสาขาวิชาการอุดมศึกษา โดยละเอียด ปรับปรุง 2557

Date 2014-12-14 Filesize 315.9 KB Download 1434
 

           

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า


หมายเหตุ; ฐานข้อมูลบางประเภทต้องใช้ภายในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 
หากต้องการใช้งานจากภายนอก โปรดศึกษาวิธี การเชื่อมต่อนอกเครือข่าย

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

676527
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33
51
478
675176
2218
2477
676527

Your IP: 34.207.247.69
Server Time: 2021-11-28 03:16:42