มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ------------------------------------Power by Google.com
 
    สารบัญสาขาการอุดมศึกษา
ประวัติ/ความเป็นมา
คณาจารย์
หลักสูตรที่เปิดสอน
ประมวลรายวิชา
ผลงานของคณาจารย์
กิจกรรมทางวิชาการ
ข้อมูลนิสิตปัจจุบัน / ศิษย์เก่า
ข้อมูลศิษย์เก่า
ปริญญานิพนธ์ของนิสิต
ติดต่อสาขาวิชาการอุดมศึกษา
 
หน้าแรก I ข้อมูลนิสิตปัจจุบัน
   นิสิตระดับ ปริญญาโท ภาคในเวลาราชการ สาขาวิชาการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 (รุ่น 34)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นางสาวพรพิมพ์  สารักษ์          
2
นางสาวพิชญ์นรี  พิทักษ์อวกาศ
 

  นิสิตระดับ  ปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ สาขาวิชาการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 (รุ่น3)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายศิทชา  สังข์แก้ว
2
นางสาวชญานิษฐ์  โพธิ์นอก
3
นางสาวณิชาบูล  สิงไทยสงค์
4
นางถิรดา  ยุกตะนันทน์
5
นางสาวเบญญาภา  แซ่ฉั่ว 
6
นางสาวปนัดดา  พูลผล
7
นางสาวปาจรีย์  สิริปริญญา
8
นางสาวพัชราภรณ์  ไวยกิจจา
9
นางสาวภาวิตา  สันติวงศ์
10
นางสาวอนงค์วดี  พุ่มไสว
 
 

นิสิตระดับ  ปริญญาเอก สาขาวิชาการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 (ภาคนอกเวลาราชการรุ่น 2)

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
1
นายจักรกฤษณ์  โปณะทอง  
2
นายณัฐพล  แนวจำปา  
3
นายทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ
4
นายทะนุพงศ์  ศรีกาฬสินธุ์
5
นายนรภัทร  อิ่มพานิช
6
นางสาวปัทมนันท์  แก้วประดับ
7
นางพัชราภรณ์  วรโชติกำจร
8
นางสาวรวมพร  ทองรัศมี
9
นายวงศกร  อยู่มาก
10
นางวรันธร เฉลิมโฉม
11
นายวิชัย  วิศวกุลวาณิช
12
นางสาวสันทรี  เลากลาง
13
นางสาวสุภาภรณ์  งามวัน
14
นายอนุสิทธิ์  ตังคณานุกูลชัย
15
พระมหาสมศักดิ์  ศรีบริบูรณ์
 
 

    ข้อมูลนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาวิชาการอุดมศึกษา Click* ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแบบ PDF ท่านต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader เพื่อเปิดอ่านเอกสารดังกล่าว สามารถดาว์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี่ หรือ โปรแกรม Foxit Reader ซึ่งมีขนาดเล็กและอ่านเอกสาร pdf ได้ดีอีกโปรแกรมหนึ่ง

และเพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องควรใช้ Internet Explorer เวอร์ชั่น 6 ขึ้นไป