มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ------------------------------------Power by Google.com

  ดุษฎีบัณฑิต รุ่น 5 (ปีการศึกษา 2541)

ที่
ชื่อ - สกุล
รายชื่อปริญญานิพนธ์
1
นางทิพย์อนงค์ เลื่อนพุควัฒน์

รูปแบบการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา

2

นางสาวนิรมล เลิศวีระวัฒน์

การศึกษาสภาพการบริหารงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการในมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
นางสาวเบญจวรรณ ทิมสุวรรณ

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์พยาบาล

4
นายพรเทพ เมืองแมน

การพัฒนาดัชนีบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

5

นางอมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์

การพัฒนารูปแบบความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
6

นายชนัย วรรณะลี

การพัฒนาดัชนีบ่งชี้คุณภาพทางวิชาการของวิทยาลัยนาฏศิลป
7

นางอัญญวรรณ เมธีสถาพร

การพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาการพยาบาลอนามัยชุมชน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เขตภาคเหนือ

8
นางอรทิพา ส่องศิริ
การสร้างเกณฑ์ประเมินสมรรถนะการพยาบาลทางคลินิกสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
9
นางนวลจันทร์ มาตยภูธร

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพลังชีวิตอาจารย์ ของอาจารย์พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

10

นายสมศักดิ์ เอี่ยมคงสี

รูปแบบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบูรพ
11

นางพรรณอร อุชุภาพ

การพัฒนาดัชนีบ่งชี้คุณภาพระบบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาตรีในสถาบันราชภัฏ

12
นางพอเพ็ญ ไกรนรา

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับผู้ใช้บริการ สำหรับนักศึกษาพยาบาล

  ดุษฎีบัณฑิต รุ่น 6 (ปีการศึกษา 2543)

ที่
ชื่อ - สกุล
รายชื่อปริญญานิพนธ์
1
นางขวัญตา บุญวาศ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทางการพยาบาลด้วยการสร้างความรู้แบบร่วมมือ

2
นางจิราพร วัฒนศรีสิน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
3

นางสาวชมพูนุท วราศิระ

การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับรายวิชาประวัติศาสตร์ไทย สาขาครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ

4
นายชูชีพ ประทุมเวียง

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยสำหรับ นักศึกษาสถาบันราชภัฏ

5
นางสาวฐิติพร พิชญกุล
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการแก้ปัญหาเชิงอนาคตของนักศึกษา สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6
นายถวัลย์ ฤกษ์งาม
การพัฒนารูปแบบการระดมทุนของสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7

นายธวัช เติมญวน

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกรมศิลปากร

8
นายนิพนธ์ วรรณเวช
การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในสถาบันราชภัฏ
9
นางราวดี ปฏิวัติวงศ์

การสร้างชุดพัฒนาสมรรถภาพการอ่านและการเขียนในการทำวิทยานิพนธ์ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระบบการศึกษาทางไกล สาขาวิชาศึกษา

10
นายสุริยงค์ ชวนขยัน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

11
นางสาวสุรี ขันธรักษวงศ์
แผนการพัฒนาอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
12
นางอมลวรรณ วีระธรรมโม
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาลด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กสำหรับ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข


  หน้า 1 2 3 4 5